☽ Title: mon chéri

hay là sự tầm thường của ảo vọng.

MỤC LỤC:

i. đêm thứ nhất